Təlimlər

Trains

 

Təlimin spikeri:  Aygün Rzayeva

Təlim proqramına daxil olan mövzular:

 • Təhsil islahatları

 • Kurikulumun xarakteri və növləri

 • Təhsilin pillə və səviyyələri

 • Milli kurikulum

 • Pedoqoji prosesin tamlığı

 • Fənn kurikulumu

 • Fənnin strategiyaları

 • Taksanomiya

 • Bilik və fəaliyyət

 • Təfəkkürün növləri

 • Kompotensiyalar

 • Təlimin üsulları

 • Dərsin mərhələləri qurluşu

 • Qiymətləndirmə

 • Nəzəriyyələr

Auditoriya: Bütün ixtisas və ibitidai sinif müəllimləri

Təlimin müddəti:  1 ay

Saat miqdarı:  36 saat

Kredit miqdarı: 6 kredit

Təlimin formatı: online

Təlimləri müvəffəqiyyətlə başa vuran şəxslər Təhsil Nazirliyi tərəfindən tanınan  sertifikatla təltif olunurlar.

Qeydiyyat linki

 •  

Təlimçi: Sara Hümbətova

Təlimin əsas vəzifələri:

Müəllimləri İngilis dili fənninin standartəsaslı tədrisi metodikası ilə tanış etmək;

Leksikanın öyrənilməsinin ingilis dilinin tədrisində yerini və əhəmiyyətini müəyyənləşdirmək;

Söz ehtiyatının genişləndirilməsinə xidmət edən səmərəli texnikalarla tanış etmək;

Şagirdlərin ikidilli və izahlı lüğətlə işləmək bacarığının inkişaf etdirilməsi texnikaları ilə tanış etmək;

Leksika üzrə tapşırıqların hazırlanması yolları ilə tanış etmək;


 Əsas anlayışlar:

english as a second language

vocabulary

meaning of words

teaching techniques

communication

standards

 

Təlim müddəti: 14 gün

Təlim saatı: 36 saat 

Kredit miqdarı: 6 kredit

Dərs formatı: online

Təlimləri müvəffəqiyyətlə başa vuran şəxslər Təhsil Nazirliyi tərəfindən tanınan  sertifikatla təltif olunurlar.

Qeydiyyat linki

 

Təlimçi: Münəvvər Hüseynova

Proqrama daxildir:

Dil qaydalarının öyrədilməsində istifadə edilən metod və üsullar;

Dil qaydaları məzmun xəttinin digər məzmun xətləri ilə inteqrasiyası;

Dərslərin planlaşdırılması, qiymətləndirmə vasitələrinin hazırlanması;

Dil qaydaları üzrə biliklərin təkmilləşdirilməsi; 

Auditoriya: Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimləri

Təlim müddəti: 10 gün

Təlim saatı: 36 saat

Kredit miqdarı: 6 kredit

Təlimin formatı: Onlayn

Təlimləri müvəffəqiyyətlə başa vuran şəxslər Təhsil Nazirliyi tərəfindən tanınan sertifikatla təltif olunurlar.

Qeydiyyat linki

Təlimçi: Yeganə Məmmədova

Təlim mövzuları:

Məktəbdə psixoloji xidmət anlayışı;

Psixodiaqnostika prosesinin təşkili;

Psixokorreksiya;

Psixi proseslər. İdrak prosesləri, onların diaqnostika və korreksiyası;

Uşaqlarda emosional sahənin psixodiaqnostikası, psixokorreksiyası və inkişafı;

Uşaqların məktəbə psixoloji hazırlığı;

Təlim motivləri;

Davranış pozuntuları əktəb fobiyası

Narkomaniya və onun psixoloji səbəbləri

Psixoloji məsləhət və psixoterapiya

Art terapiya

Auditoriya: Ümumtəhsil məktəblərində fəaliyyət göstərən psixoloqlar

Təlim formatı: Onlayn

Təlim müddəti: 6 gün 

Təlim saatı: 36 saat

 Qeydiyyat linki

Təlimçi: Könül Hüseynova

Proqrama daxildir:

1.Oxu strategiyaları

2.Strategiyalı oxu

3.Oxuyub anlama üzrə tapşırıqların hazırlanması

4.Oxuyub anlama strategiyasının hazırlanması

5.Üslub vasitələrinin öyrənilməsi

Təlim müddəti: 7 gün

Auditoriya: ibtidai sinif müəllimləri

Təlim formatı: Onlayn

Təlim saatlarının miqdarı: 36 akademik saat

 

Təlimləri müvəffəqiyyətlə başa vuran şəxslər Təhsil Nazirliyi tərəfindən tanınan sertifikatla təltif olunurlar.

Qeydiyyat linki

Təlimçi: Könül Hüseynova

Təlim mövzuları:                                                                                                                                                                                             

1.Fənn kurikulumunun strukturu

2.Fənnin məzmunu.

3.Təlim strategiyaları(forma və üsullar) 

4.Təlimin təşkilinə verilən tələblər

5.Şagird nailiyyətinin qiymətləndirilməsi. 

Təlim formatı: onlayn

Təlim müddəti: 7 gün

Təlim saatlarının miqdarı: 36 saat

Auditoriya:İbtidai sinif müəllimləri,  fənn müəllimləri, müəllim olmağa hazırlaşanlar

Qeydiyyat linki

 

Təlimçi:Sevil Allahverdiyeva

Əsas mövzular:

Pedaqoji, Psixoloji kompotensiyalar

Öyrənmə mühiti

Qiymətləndirmə

Hüquqi savadlılıq

Fənn kurikulumlarının məzmunu

Proqrama daxildir:

1.  Hovard Qardner "Çoxnövlü intellekt nəzəriyyəsi" və onun təhsildə rolu

2. Jan Piaje "Zehni inkişafın mərhələləri" nəzəriyyəsi

3.  Lev Viqodski "Sosial inkişaf nəzəriyyəsi"

4.  Karl Dvek "Düşüncə tərzi nəzəriyyəsi" və Biheyverizm nəzəriyyəsi

5.  Sinfin idarə olunması

6.  Effektiv müəllim -şagird münasibətləri

7.  Effektiv müəllim-valideyn münasibətləri

Təlim müddəti: 7gün

Saat miqdarı: 36 saat

Təlimin formatı: onlayn

Auditoriya: Bütün siniflər üzrə fənn müəllimləri

Təlimləri müvəffəqiyyətlə başa vuran şəxslər Təhsil Nazirliyi tərəfindən tanınan  sertifikatla təltif olunurlar.

Qeydiyyat linki

Təlimçi: Sevinc Nəzərova

Təlimdə öyrənəcəksiniz:

1. İKT vasitələrindən məqsədyönlü şəkildə  istifadə bacarıqlarını;

2. Multimedia və interaktiv resurslar hazırlayan faydalı proqramlarla tanışlıq və onların öz fənnləri ilə əlaqələndirilməsi;

3.Müxtəlif alətlərdən istifadə edərək interaktiv dərslərin keçirilməsi üçün elektron resurslar (animasiya təqdimatlar, video çarxlar,onlayn testlər, tapşırıqlar və s ) hazırlanması üzrə bacarıqlar formalaşdırmaq;

Təlim saatlarının miqdarı: 36 akademik saat

Təlim formatı: onlayn

Qeydiyyat linki

Təlimin Məqsədi:

 

>> VEB 2 <<

 

Web 2.0 alətlərini təhsilə tətbiqi təlimi, təhsil sahəsində fəaliyyət göstərən müəllimlərin peşəkar inkişafı üçün nəzərdə tutulub. Təlimin məqsədi web 2.0 alətlərinin imkanlarından istifadə edərək, yeni internet resurslarının müəllimlər tərəfindən yaradılması və təhsil sahəsində tətbiqini yollarını öyrətməkdir.

 

Təlimin müddəti:

Təlim distant olaraq Google Classroom üzərindən aparılır. Təlim 5 Moduldan (36 saat) ibarətdir. Hər bir Modulda web.2.0 alətinin istifadəsi, yeni resursun yaradılması və tətbiqi haqqında materialla təmin olunub. Modul materialları və tapşırıqları ilə tanış olan müəllim hər modulun sonunda yeni resurs hazırlamalıdır və onlayn təlimdə tapşırıqları təhvil verməlidir.Hər bir modulun sonunda tapşırıqlar Google Calendar vasitəsilə təyin olunmuş müəyyən təqvim gününə kimi təhvil alınır və modulda verilmiş kriteriyalara əsasən ballarla qiymətləndirilir.

 

❖ Modul 1- Poster, Sertifikat , İnfoqrafik hazırlamaq alətləri: Canva, Pixiz, Bighugelabs, Easelly

 ❖ Modul 2- İnteraktiv Təqdimat hazırlamaq alətləri:

Google Slides, Emaze, Genially, Prezi, Microsoft Sway

 ❖ Modul 3- Sorğu hazırlamaq və Elektron kitab hazırlamaq alətləri:

Google Forms, Menimeter, Calameo, İssuu

 ❖ Modul 4- Onlayn imtahan, Test hazırlamaq alətləri:

Kahoot, Quizziz

❖ Modul 5- Əməkdaşlıq alətləri:

Padlet, Google docs

 

Təlimçilər:

Namiq Aslanov
Ramil Süleymanov
Ofelya Qafarova

 

Qeydiyyat linki

Təlim 2 Moduldan ibarətdir Google Classroom üzərindən   idarə olunur. Təlimdə əsas  məqsəd heç bir proqramlaşdırma bacarığı olmadan istənilən internet istifadəçisi, şəxsi fəaliyyəti və ya biznes fəaliyyəti haqqında sayt yaratmaqdır.

Təlimdə iştirak etmiş və uğurlu sayt təhvil vermiş hər bir müdavim sertifikatla təmin olunur.

 

Ofeliya Qafarova

 

Qeydiyyat linki

Dinləyici kateqoriyası – Ümumi orta və tam orta təhsil səviyyəsində riyaziyyat  fənnini tədris edən müəllimlər

Həyata keçirilmə forması – əyani

Təlim saatlarının miqdarı – 36

 

Riyaziyyat  fənninin tədrisinə  qoyulan  müasir tələblər.Fənnin məqsəd və vəzifələri.  Fənnin məzmunu. Məzmun standartı. Bilik və fəaliyyət komponentləri.

Şagirdlərdə riyazi duyumu, tənqidi və məntiqi təfəkkürü inkişaf etdirməyin forma və üsulları

Riyazi-məntiqi məsələnin həll alqoritmi

Məntiqi riyazi məsələnin tipləri

Məntiqi riyazi məsələnin formaları

Şagirdlərin məntiqi və tənqidi təfəkkürünü inkişaf etdirən tapşırıqların hazırlanması

Riyazi məntiq məsələlərinin tərtibinə qoyulan əsas  tələblər və tapşırıqların keyfiyyətlilik dərəcəsini müəyyənləşdirən meyarlar 

Riyazi məntiq məsələlərinin tərtib olunma mexanizmləri və təhlili

Artıq şərtli, kafi şərtli və əskik şərtli məsələlər və onların inkişaf etdirdikləri bacarıqların təhlili.

Təlimin ümumi refleksiyası.

 

Nargül Qurbanova

 

Qeydiyyat linki

Təlimdə bütün ixtisas müəllimləri və psixoloqlar iştirak edə bilərlər.Bu təlimdə nələri öyrənəcəyik

 Siniflərdə  əlverişli iqliminin  yaradılması yolları

Şagird müəllim münasibətlərinin tənzimlənməsi

Zorakılığa məruz qalan şagirdlərlə görülən işlər

Bullinq nədir?Qarşısını necə almaq olar

Aqressiv şagirdlər və onlarla davranış qaydaları

Çətin tərbiyə olunan uşaqlarla həyata keçirilən tədbirlər

Təlimin keyfiyyətinin yüksəldilməsi

Qruplarda dostluq münasibətləri

 

Dinləyici auditoriyasını : Ümumtəhsil məktəblərində çalışan bütün ixtisas müəllimləri və psixoloqlar

Dərsin forması: Onlayn

Dərsin saatı: 30 saat

Təlimin müddəti : 6 gün

 

Psixoloq: Sevinc Həsənova

 

 

 • İngilis dili müəllimləri üçün "Oyunlarla İngilis dili" interaktiv təlim
 •  
 • Təlimin sonunda müəllimlər faydalı oyun metodları ilə tanış olacaq, video resurslar və çap materialları ilə təmin olunacaq.
 • Təlim 4 Moduldan ibarətdir.
 • Təlim Cambridge Universitetinin Sertifikatlı mütəxəssisi tərəfindən aparılır.
 • Təlim ingilis dilində keçirilir.

Beynəlxalq , rəsmi lisenziyalı sertifikat

Təlimçi: Ofeliya Qafarova

Qeydiyyat linki

İdealarım var və şirkət açmaq istəyirəm lakin hüquqi biliklərə sahib olmadığımdan tərəddüd edirəm.” "Startapçı olaraq əqli mülkiyyət hüquqlarımı ve kommersiya sirlərimi necə qoruya bilərəm?"“Startap şirkəti üçün lazım olan bilikləri qısa zamanda əldə edə bilərəm?”Bu təlim yeni startapçılara və ya Əqli mülkiyyət hüquqlarına (bundan sonra – İPhüquqları) əsaslanan biznes quran və ya qurmaq fikrində olan startapçılara qanunvericiliyin təmin etdiyi geniş imkanlardan xəbərdar olma, yerli və beynəlxalq qeydiyyat prosedurları barəsində məlumat alma, eyni zamanda startapları üzərində İP hüquqlarının effektiv müdafiəsi, pozulmuş İP hüquqlarının operativ bərpası, pozuntunu törədən şəxslərinməsuliyətə cəlb edilməsi, haqsız rəqabətlə effektiv mübarizə yöntəmləri haqqında interaktivproqramdır.Təli m sonunda SERTİFİKAT verilir.

 

Gündüz Ramazanov

Qeydiyyat linki

Direktor hazırlığı üzrə “Təhsildə hüquq”
 

1) Təhsil qanunvericiliyi ilə bağlı paket halında 30 saatlıq nəzəri və praktiki hüquqi biliklərdən yararlanaraq interaktiv üsullarla direktor vakansiyası üçün keçirilən test imtahanına hazırlanma
imkanı.

 

2) Təhsil qanunvericiliyində qarşılaşılan sual və problemlərin effektiv yöntəmlərlə cavablandırılması imkanı.

 

3) İdarəçilikdə sənədləşmə və kargüzarlıq işlərində diqqət ediləcək nüansların öyrənilməsi.

 

4) Məktəb idarəçiliyində əmək münasibətlərinin tənzimlənməsi Pandemiya şəraitində ən yaxşı investisiya hesab edilən “özünə investisiya” edərək hər kəs olduğu məkandan asılı olmayaraq onlayn qaydada interaktiv üsullarla təhsil qanunvericiliyi sahəsində dünyagörüşünü artıra biləcək.30 saatlıq paketdə direktor vakansiyası üçün keçirilən test imtahanı ilə bağlı bütün materialın əhatə olunması.

 

TƏLİMİN MƏQSƏDİ: Təlimin məqsədi ümumi təhsil müəssisələrində direktor vakansiyası üçün keçirilən imtahanlara hazırlaşmaq istəyən direktorluğa namizədlərə Təhsil hüququ sahəsində peşəkar interaktiv təlimlərin keçilməsi və direktordan tələb olunan hüquqi biliklərin mənimsənilməsində onlara nəzəri və təcrübi cəhətdən hüquqi biliklərin aşılanması və onların test imtahanına hazırlanmasıdır.

 

1) Təhsil qanunvericiliyi ilə bağlı paket halında 30 saatlıq nəzəri və praktiki hüquqi biliklərdən yararlanaraq interaktiv üsullarla direktor vakansiyası üçün keçirilən test imtahanına hazırlanma imkanı.

 

2) Təhsil qanunvericiliyində qarşılaşılan sual və problemlərin effektiv yöntəmlərlə cavablandırılması imkanı.

 

3) İdarəçilikdə sənədləşmə və kargüzarlıq işlərində diqqət ediləcək nüansların öyrənilməsi.

 

4) Məktəb idarəçiliyində əmək münasibətlərinin tənzimlənməsiPandemiya şəraitində ən yaxşı investisiya hesab edilən “özünə investisiya” edərək hər kəs olduğu məkandan asılı olmayaraq onlayn qaydada interaktiv üsullarla təhsil qanunvericiliyi sahəsində dünyagörüşünü artıra biləcək.30 saatlıq paketdə direktor vakansiyası üçün keçirilən test imtahanı ilə bağlı bütün materialın əhatə olunması.

 

TƏLİMİN MƏQSƏDİ: Təlimin məqsədi ümumi təhsil müəssisələrində direktor vakansiyası üçün keçirilən imtahanlara hazırlaşmaq istəyən direktorluğa namizədlərə Təhsil hüququ sahəsində peşəkar interaktiv təlimlərin keçilməsi və direktordan tələb olunan hüquqi biliklərin mənimsənilməsində onlara nəzəri və təcrübi cəhətdən hüquqi biliklərin aşılanması və onların test imtahanına hazırlanmasıdır.

 

 

Gündüz Ramazanov

Qeydiyyat linki

 •  

Biznes hüququ sahəsində dünyagörüşünün artırılmasını, hüquqi mübarizə yöntəmlərinin mənimsənilməsini, biznes qurmaq istəyənlərin, yenicə biznes quranların və ya bizneslə bağlı hüquqi problemlərlə qarşılaşan şəxslərin nəzərinə! Təlimin müddəti: 3 həftə Keçirilmə forması: online Təlimçi: Gündüz Ramazanov

 •  
 • TƏLİMİN MƏZMUNU
 •  
 • 1) Biznes nədir və necə qurulur?
 • 2) Biznes fəaliyyətinin modelləri hansılardır və onların fərqi nədir?
 • 3) Şirkət qurmaq yoxsa fərdi sahibkar olaraq fəaliyyət göstərmək?
 • 4) Əqli mülkiyyət hüququları hansılardır və onların əhəmiyyəti nədir?
 • 5) Müqavilənin və sənədləşmənin kommersiya əməliyyatlarında əhəmiyyəti nədən ibarətdir?
 • 6) Elektron ticarətin önəmi və gətirdiyi yeniliklər nələrdir?
 • 7) Antiinhisar hüququ və onun sahibkarlara və istehlakçılara faydası nədir?
 • 8) Biznes fəaliyyətində əmək münasibətləri necə tənzimlənir?
 • 9) Biznes agenti nədir və nə əhəmiyyəti var?
 • 10) Mülki hüquq pozuntusu nədir və onun tətbiq edildiyi hallar hansılardır?
 • 11) Biznes etikası nədir və nələri əhatə edir?

 

Gündüz Ramazanov

Qeydiyyat linki

Təlimin əhatə etdiyi mövzular:

     - Oxu və Yazı məzmun xətləri üzrə kompetensiyaların inkişaf etdirilməsi;
     - Mətn üzrə fəaliyyətlər;
     - Mətn əsasında tezis və xülasənin hazırlanması;
     - Yazı işinin təşkili (rus bölməsi üzrə);
     - Orfoqrafiya və orfoepiya qaydalarının mənimsənilməsi (rus bölməsi);
     - Dil qaydaları üzrə biliklərin möhkəmləndirilməsi;
     - Əməli yazı nümunələri ilə bağlı bacarıqların inkişaf etdirilməsi

Dinləyici kateqoriyası:
     - Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimləri;
     - İbtidai sinif müəllmləri;
     - Rus bölməsində Azərbaycan dili fənnini tədris edən müəllimlər

Həyata keçirilmə forması:  Onlayn və distant
Təlim saatlarının miqdarı:  36 akademik saat
Təklif edilən təhsil kreditinin sayı: 6
Təlim ödənişlidir: 30 manat

Kreditli beynəlxalq sertifikat verilir.

Təlimçi - Nəcibə Məmmədova

Qeydiyyat